З сказаў буры i вiхораў

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

На панскую пацеху
Спвінілі ход.
Упартыя былі сяляне:
Замест гімна —
Мацяршчына...
А побач жыта
Рухліваю густой единой.
I раптам... Дзіва...
3 жыта выскачыў
Атрад паўстанцаў...
Сполах...
Крыкі...
Страляніна...
Стогны...
Пап Скрыцкі першым паў ад кулі.
За ім — улан і конь,
Да сядла якога
Быў прывязапы стары яўрэй.
Пакінуўшы грамаду «арыштантау»,
Жаунеры уцяклі,
Забралі толькі сястру Янкі...
Ад злосці Янка скрыгатаў зубамі.
Цямнела у вачах,
А сэрца вугаллём
Пяклося у грудзях.
— Агатка! Родная сястрычка!
Шчыра службу ты служыла люду.
3 панскіх рук
Жывой цяпер не выйдзеш...
Я адамшчу... I вочы — Два агні
На бледным твары запалалі.
I сківіцы, бы абцугі,
Сціскаліся,
Скрыпелі.
I цела ўсё —
Сталёвая спружыыа:
Во-во,
Стралою смерці
Пусціцца ўдагонку
За катам польскім...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Size