Вяселле

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 струн па полі, па абшарах
Сойдзе росным карагодам
Ад народу да народу.
Сыппуць спевы з гусляў чулых —
На сто міль народ пачуё.
Пойдзе песня лесам, лугам,
Як віхор, закружыць кругі.
I пры вогыішчы начлежным,
Ля бярозы беласнежнай,
Каля рэчкі, каля гаю
Песню шчыра заспявае
Сінявокі хлапец з вёскі.
Зажурбуецца бярозка.
Будзе слухаць на даліне
Песні шчырыя дзяўчына.
I малодзенькая краска
Вяжа, бае сваю казну: —
Да гуслярскіх гучных спеваў,
Што зайграеш ты пад дрэвам,
Гаварыць пачнеш казанне,
Думу шчырую да грання.
Будзеш думкі прасць, як праха,
Будзеш думкі ткаць, як ткаха,
Дыванамі, паясамі
Ды зарніцы паласамі...
Легкакрылую частушку
Пусціш птушкаю-пяюшкай
Над кудзерцамі гушчарам,
Над грудзьмі палёў, папараў.
I твая частушка-песня
Усюль жаданы госць пачэсны,—
Ёй араты заварожап,
Ёю — жаўранкам над збожжам;
Б'е галінаю ў аконца,
У павуціне валаконца,
Лезе дзеўчьше на кроены
Васільком сінявым росным;
Шбы ветрык беспрьшусиы,
3 шчыр-дзявочых звоніць вуснаў.
I твая частушка-дзіва
Зернеы ядраным на ніво
Будзе сеяцца-кружыцца
Ад мяжыцы да мяжыцы,—
У баразну з насеннем ляжа.
О, шчаслівая зямля жа! —
Спевам-дзівам апляцёна,
Нібы кужалем бялёным,
Абы ўсход ды зараніцай,
Мох вільготны ды брусніцай.
I твая частушка-кветка
Зацвіце узімку-ўлетку —
Ад кургана да кургана

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Size